БКЗ-75-39 зуухны автоматжуулсан системийн хөгжлийн чиг хандлага

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч engineering 2015-5( 135)

Зохиогч:  Ц.Эрдэнэцэцэг

Хамтран зохиогч: [Ц.Эрдэнэцэцэг:M.TP01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-02

Хуудас дугаар: 44-46

Өгүүллийн хураангуй:  Зуухны автоматжуулсан  системийн  орчин үеийн архитектур бүтцийн  зарчим, онцлог, нийтлэг талыг харуулсан байна  БКЗ-75-39 зуухыг компьютерийн   удирдлагад шилжүүлсэн талаар авч үзлээ.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #программчлагдах логик контроллёр #Автоматжуулсан системийн бүтэц архитектур #хуваарилагдсан удирдлагын систем #тохируулгын пид хууль

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэцэцэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020