Эхийн түвшний үгийн сангийн өвөрмөц нэгэн холбох хэрэглүүрийн асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Олон улсын шинжлэх ухаан - практикийн IX бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Г.Уранчимэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-26

Хуудас дугаар: 174-177

Өгүүллийн хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд эхийн түвшний үгийн сангийн нэгэн өвөрмөц холбох хэрэглүүр болох өгүүлбэрзүйжсэн хэлцийг утга, үүргийн талаас  нь орос, монгол хэлний баримт дээр тулгуурллан судалсан.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #эх #өгүүбэрзүйжсэн хэлц #өвөрмөц бүтэц #Хэлц #холбох хэрэглүү

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Уранчимэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020