GDV технологийн судалгааны шинэ боломж

Хэвлэлийн нэр: Стандарт, хэмжил зүй. Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын хэвлэл /2015 оны тусгай дугаар/

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-29

Хуудас дугаар: 21

Өгүүллийн хураангуй: GDV буюу gas discharge vizualization технологийн тусламжтайгаар хүний нүдэнд үл үзэгдэх инфра улаан туяаны завсарт байгаа хэмжигдхүүнийг хэрхэн хэмжих талаар хатуу, шингэн, хийн үзүүлэлтийг бүртгэн дүгнэх, үр дүнд статистик боловсруулалт хийх зэргээр судалгааны олон төрлийн салбарт ашиглах боломжийн талаар усны шинжилгээг үндэслэн үзүүлсэн. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020