A new evaluation model for eLearning programs

Хэвлэлийн нэр: Chemnitzer Informatik-Berechte

Зохиогч:  Т.Уранчимэг

Хамтран зохиогч: W.Hardt

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-11-21

Хуудас дугаар: 1-12

Өгүүллийн хураангуй: This paper deals with a measure theoretical model for evaluation of e-learning programs. Based on methods of general measure theory an evaluation model is developed which can be used for assessment
of complex target structures in context of e-learning programs. With the presented rating function target structures can be evaluated by a scoring value which indicates how the targets in sense of a given logical target structure has been reached. A procedure is developed for the estimation of scoring values for target structures based on adapted assessment checklists

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #evaluation #scoring #ELQ. #e-courses #assessment checklist #e-learning quality #target structure #e-learning #evaluation model

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Уранчимэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020