“Operational mode of assisting appliances for technologic boilers, research to precise their operation, certain results of the experiments, matsematical modeling”

Хэвлэлийн нэр: IFOST -2013 Proceedings the 8th International Forum on Strategec Technology

Зохиогч:  Ч.Нацагдорж

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-07-28

Хуудас дугаар: 00

Өгүүллийн хураангуй: Ya. Baasandorj, , J.Purevsuren  

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Нацагдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020