Cooking Properties of Tavantolgoi Coal from Mongolia

Хэвлэлийн нэр: Advances in Chemical Engineering and Science, Vol.1 No. 2, July 2012 p 398-401

Зохиогч:  Б.Бямбагар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-07-20

Хуудас дугаар: 398-401

Өгүүллийн хураангуй: Монгол орны Тавантолгойн ордын нүүрсний коксжуулалтын процессийн үйл, явц үүссэн бүтээгдэхүүний талаарх судалгааны дүн

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #давирхай #коксийн хий #кокс #коксжуулалт

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бямбагар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020