6-35 кВ-ын түгээх сүлжээний нейтралын газардуулгын горимын судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Ногоон эрчим хүч 2015 бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч:  М.Баттулга

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-21

Хуудас дугаар: 254

Өгүүллийн хураангуй:

Манай орны дунд хүчдлийн сүлжээ буюу 6-35 кВ-ын хүчдэлтэй сүлжээний нейтралийн газардуулгын горимын одоогийн байгаа хэлбэрийн шинж чанар давуу болон дутагдалтай талуудыг гаргаж харуулсан ба цаашид дэлхий нийтээр өргөн хэрэглэж буй нейтралийн горимын талаар танилцуулсан болно.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хөндийрүүлэгдсэн нейтраль #нейтраль

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020