ДЦС – 4 – ын үнсэн сан, дэгдэмхий үнсний цацраг идэвхит бодисын хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй нөлөөлөл

Хэвлэлийн нэр: ДЦС-4-ын э/ш-ны бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-03-21

Хуудас дугаар: 0,3

Өгүүллийн хураангуй: ДЦС – 4 – ын үнсэн сан, дэгдэмхий үнсний цацраг идэвхит бодисын хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй нөлөөлөл

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019