Возможность решения экологических проблем использования местных топлив в условиях Монголии

Хэвлэлийн нэр: Материал всероссийской конференции "Экологические проблемы промышленных регионов"

Зохиогч:  Л.Жаргалхүү

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-01-04

Хуудас дугаар: х.226-227

Өгүүллийн хураангуй: Монголын нөхцөлд орон нутгийн түлшийг ашиглан экологийн цэвэр ус халаагуурын зуух бүтээх судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Жаргалхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019