Зуухны сорилын лабораторид зарим зууханд шинжилгээ хийсэн үр дүнгээс

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч & Engineering №10(128)

Зохиогч:  Л.Жаргалхүү

Хамтран зохиогч: [С.Батмөнх:M.HS01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-10-05

Хуудас дугаар: 27

Өгүүллийн хураангуй: Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор экологийн цэвэр, утаа багатай бага оврын зуухнуудад лабораторийн нөхцөлд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгсөн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хэрэглэгч #зуух #түлш

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Жаргалхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020