Үүлэн тооцоололд суурилсан програм хангамжийн хөгжүүлэлт

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Н.Анхбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-03-01

Хуудас дугаар: 1-200

Өгүүллийн хураангуй: Дэвшилтэт шинэ технологиудын судалгааг хийдэг байгууллагуудын хувьд Cloud computing буюу үүлэн тооцоолол нь ирээдүйд тэргүүлэх технологи гэж үзсэн байдаг. Десктоп апликашионыг интернэт орчинд дуудан ашиглах нь үүлэн тооцоололд суурилсан системийг хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй гол асуудал юм. Энэхыүү илтгэлийн гол зорилго нь десктоп апликашионыг интернэт орчинд ашиглах оновчтой шийдлийг олох явдал юм.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #decompile #EventManager #framework #GUI-proxy #cloud-computing

Өгүүлэл нэмсэн: Н.Анхбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020