Дорнод бүсийн зарим нүрсний ордын үнсний хийн найрлага

Хэвлэлийн нэр: ДТҮЭХ-ын бүтээл №11

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-05-24

Хуудас дугаар: 0,3

Өгүүллийн хураангуй: Дорнод бүсийн зарим нүрсний ордын үнсний хийн найрлага 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019