Газрын хэвлийн нөөцийн ашиглалтын явцад орчны экологид үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах

Хэвлэлийн нэр: ДТҮЭХ-ийн бүтээл №8-9

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-12-01

Хуудас дугаар: 0,3

Өгүүллийн хураангуй: Газрын хэвлийн нөөцийн ашиглалтын явцад орчны экологид үзүүлэх нөлөөллийг  бууруулах

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020