“Эко эфект-0,6” маягийн ус халаах зуухны туршилтын үр дүнгээс

Хэвлэлийн нэр: “Эрчим хүч&engineering” сэтгүүл

Зохиогч:  А.Түмэнбаяр

Хамтран зохиогч: [Ж.Цэен-ойдов:M.PS02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-03-12

Хуудас дугаар: 109

Өгүүллийн хураангуй: “Эко эфект-0,6” маягийн ус халаах зуухны АҮК, зуухны дулааны чадал, жишмэл ба бодит түлшний хувийн зарцуулалт, зуухнаас хаягдах утааны хийн найрлага зэргийг тодорхойлох зорилгоор дулаан техникийн туршилтыг явуулсан бөгөөд энэхүү туршилтын үр дүнгээс товчлон танилцуулав.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #дулаан техникийн туршилт #Эко эффект #ус халаах зуух #зуухны АҮК #жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт

Өгүүлэл нэмсэн: А.Түмэнбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020