Biomedical engineering undergraduate courses in Mongolia

Хэвлэлийн нэр: World congress on Medical physics and biomedical engineering

Зохиогч:  Б.Энхжаргал

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-05-26

Хуудас дугаар: 168

Өгүүллийн хураангуй: Undergraduate course for Biomedical Engineering in Mongolia. According to the Mongolian society of Biomedical engineering, medical engineer is an applied branch of physics concerned with the application of the concepts and methods of engineers to the diagnosis and treathment of human disease. It is allied with medical electronics, bioengineering, biomedical engineers, and health.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #biomedical engineering

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Энхжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020