Улаанбаатар хотын хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн дуу шуугианы бохирдол, түүний нөлөөллийг бууруулах арга замын судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бүтээл №11

Зохиогч:  Т.Оюунжаргал

Хамтран зохиогч: [Х.Энхжаргал:M.IE01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-01

Хуудас дугаар: 173

Өгүүллийн хураангуй: Хүрээлэн буй орчинд гарсан ихэнх дуу шуугианыг төрөл бүрийн тээврийн хэрэгсэл, барилга байгууламжуудыг болоод үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагаатай зүй ёсоор холбон үздэг. Сүүлийн арваад жилд агаар мандал ба экологийн ухааны зааг дээр "физик бохирдол" хэмээх судалгааны шинэхэн чиглэл үүсэн нэн эрчимтэй хөгжиж байна. Энэхүү шинэхэн чиглэлийн дотор "дуу шуугианы бохирдол" чухал байрыг эзлэх болов.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Ногоон байгууламж #дуу шуугианы бохирдол #дуу шуугиан #бууруулах арга зам #хөдөлгөөнт эх үүсвэр

Хавсаргасан файл:

toyunjargal@must.edu.mn

Өгүүлэл нэмсэн: Т.Оюунжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020