Ерөнхий боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем

Хэвлэлийн нэр: Боловсролын салбарын хөгжлийн хөтөлбөрийн үр дүн, БСШУЯ, АХБ

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-09-23

Хуудас дугаар: 20-24

Өгүүллийн хураангуй: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын статистик мэдээллийг электрон хэлбэрээр цуглуулан нэгтгэж сн үүсгэх, боловсруулалт хийх системийн загвар, жишээ програм хангамж боловсруулсан.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Боловсролын менежмент #мэдээллийн систем

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020