Орчин цагийн монгол хэлний шинэ үг бүтэх аргыг экстралинвистик хүчин зүйлтэй холбон тайлбарлах нь

Хэвлэлийн нэр: МУТИС Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №3/93

Зохиогч:  Д.Туяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-04-10

Хуудас дугаар: 181-187

Өгүүллийн хураангуй: Манай орон дэлхйи ертөнцийг хамарсан даяаршилд идэвхитэй оролцож байгаагийн зэрэгцээ урьд өмнө бодит амьдралд байхгүй байсан шинэ шинэ үйл нэртэрч байна. Үүнийг дагаад манай хэлэнд гадаад хэлний үг хэдэн зуугаар орж ирж байгааг та бид сайн мэднэ. Иймээс хэл соёлоо хамгаалах нь монгол хүн бүрийн анхаарах ёстой зүйлийн нэг болоод байгаа билээ. Шинжлэх ухаан техникийн нэр томъёог монголчилохдоо энэ мэт эх хэлний зүй тогтолд нийцсэн аргуудыг боловсруулах нь чухал юм. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нэр язгуур #үйл язгуур #дагавар #угсраа үгс #зэрэгцээ

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Туяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020