Малчдын холбооны хэрэгцээг тооцоолох асуудал

Хэвлэлийн нэр: Холбоочин

Зохиогч:  З.Буянхишиг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-01-25

Хуудас дугаар: 20-21

Өгүүллийн хураангуй: Малчдын холбооны нуугдмал хэрэгцээг тодорхойлох аргачлалыг боловсруулсан

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: З.Буянхишиг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020