Үүрэн холбооны бааз станцаас үүсэх цахилгаан соронзон бохирдлыг бууруулах аргуудын судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ММТ 2018

Зохиогч:  П.Ууганбаяр

Хамтран зохиогч: [Ч.Оюу:J.RC25],[Н.Эрдэнэхүү:J.RC08]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-04

Хуудас дугаар: 124

Өгүүллийн хураангуй: Харилцаа холбоо, мэдээлийн технологийн болон бусад салбар дахь цахилгаан соронзон долгионы (ЦСД)-ны үүсгүүрийн тоо сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй нэмэгдэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор хүн ам шигүү суурьшсан хот, суурин газруудын цахилгаан соронзон долгионы бохирдлын хэмжээг тогтоох, бууруулах, урьдчилан сэргийлэх асуудал дэлхий нийтийн анхаарлын төвд байна. Энэхүү өгүүллээр цахилгаан соронзон долгионы бохирдол, дэлхий нийтийн чиг хандлага, Улаанбаатар хот дахь цахилгаан соронзон долгионы үүсгүүрүүдийн ангилал, тоо хэмжээ, цахилгаан соронзон долгионы бохирдлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх аргуудыг судалж бодит үүсгүүрийн өгөгдлийг ашиглан тооцоо хийж, үр дүнг дүгнэсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: П.Ууганбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020