Монголчуудын Угийн бичгийн хөгжлийн түүх, Баруун Монголчуудын жишээн дээр

Хэвлэлийн нэр: ЭШ-ний хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Д.Сэрдарам

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-09-18

Хуудас дугаар: 34

Өгүүллийн хураангуй: Шинэ угийн бичгийг сэргээхэд шинжлэх ухааны үндэстэй, нэгдмэл стандарттай, нэг датабаазад нэгтгэгдэж болох кодчлогдсон сайн шийдэл байх хэрэгтэй. Монголчууд угийн бичгээ сэргээхдээ билатераль буюу 2 талдаа удмаа жигд хөөх хэлбэрээр удмын үеийг цагираглуулан бичих

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Сэрдарам

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019