A Petri-net Formalizaion of Heat Shock Response Model

Хэвлэлийн нэр: Workshop on Natural Computing and Graph Transformations, Leicester, UK

Зохиогч:  И.Цэрэн-Онолт

Хамтран зохиогч: R.Back,[И.Цэрэн-Онолт:J.SW42],I.Petre

Хэвлүүлсэн огноо: 2008-09-08

Хуудас дугаар: 19-28

Өгүүллийн хураангуй: A Petri-net model for heat shock response in cell is developed and qualitative analysis has been done.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Heat shock

Өгүүлэл нэмсэн: И.Цэрэн-Онолт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020