The comparative analysis of functionality devices for measurement of the human bioenergetics.

Хэвлэлийн нэр: ICKI 2011. Proceedings of International Conference on Knowledge Based Indastry.

Зохиогч:  Ч.Нацагдорж

Хамтран зохиогч: [С.Эрдэнэтуяа:M.AU05]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-01-01

Хуудас дугаар: 261-263

Өгүүллийн хураангуй:

      улаанбаатар

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Нацагдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020