Хар балгасны I руни бичээсийг уншиж тайлах оролдлого

Хэвлэлийн нэр: МОНГОЛ ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ/, Tom.III(XXY).Fasc.8

Зохиогч:  Ю.Болдбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1997-09-21

Хуудас дугаар: 60-70

Өгүүллийн хураангуй: Хар балгасны I руни бичээсийг уншиж тайлах оролдлого.......................

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ю.Болдбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020