ДЦС-4-н үндсэн сангийн үнс, шааргын химийн найрлага тэдгээрийг ашиглах боломжийг судалсан дүн

Хэвлэлийн нэр: “Эрчим хүч-Хэмнэлт-Бодлого” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-03-20

Хуудас дугаар: 0,3

Өгүүллийн хураангуй: ДЦС-4-н үндсэн сангийн үнс, шааргын химийн найрлага тэдгээрийг ашиглах боломжийг судалсан дүн

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019