Using BlueJ in object oriented programming course

Хэвлэлийн нэр: IMT 2018

Зохиогч:  Б.Батзолбоо

Хамтран зохиогч: [Б.Мөнхбуян:D.IS05],[Б.Батзолбоо:D.SW15]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-21

Хуудас дугаар: 154

Өгүүллийн хураангуй: The reason of selecting the BlueJ in Object Oriented programming course was explained. The capabilities and the advantages of this tool were described. The advantages of making unit test and giving skills of team work were very important. Therefore, it was how those features can be used in the course.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #team work #BlueJ #unit testing #object oriented programming #Java

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Батзолбоо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020