Дулааны эрчим хүчийг хэмжих техник хэрэгсэлийн ажиллагааг харьцуулсан судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ТИС: Эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Ц.Жамбалсамбуу

Хамтран зохиогч: [Д.Түвшинбаатар:M.TP03],[Д.Даваадорж:M.TP04]

Хэвлүүлсэн огноо: 1997-03-20

Хуудас дугаар: 4 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Дулааны эрчим хүчийг хэмжих техник хэрэгсэлийн ажиллагааг харьцуулсан судалгаа хийж техник хэрэгслүүдийг зөв сонгох аргачлалыг боловсруулж гаргасан

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Жамбалсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020