ДЦС-3-ын цахилгаан тоноглолуудын орчны цахилгаан соронзон төлөв байдлын судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч & engineering, №(4)182

Зохиогч:  М.Баттулга

Хамтран зохиогч: [Б.Бат-Эрдэнэ:M.AU06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2019-04-10

Хуудас дугаар: 18-22

Өгүүллийн хураангуй: ДЦС-3-ын цахилгаан тоноглолуудын орчны цахилгаан соронзон төлөв байдлын судалгаа. Эрчим хүч & engineering,(4)182, 2019 он. 18-22 хуудас

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ЦСО

Өгүүлэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020