Соронзон Резонансын Томографийн цахилгаан тэжээлийн чанарт хийсэн хэмжилт, туршилтын ажлын үр дүн

Хэвлэлийн нэр: “Эмнэлгийн техник технологи” сэтгүүл 2010 01№05

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: [Ч.Нацагдорж:M.AU01],[Т.Чүлтэмдагва:M.AU25]

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-05-11

Хуудас дугаар: /27-29-р тал/

Өгүүллийн хураангуй: Дүрслэл оношлогооны орчин үеийн тоног төхөөрөмж болох Соронзон Резонансын Томографийн (MRI) цахилгаан тэжээлийн параметрийн чанарын үзүүлэлтүүдэд хэмжилт судалгаа хийж, шаардлага хангаж буй эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөхөд ажлын зорилго оршино. Өөрөөр хэлбэл МRI-г тэжээж буй  цахилгаан энерги нь Монгол Улсын  цахилгаан энергийн чанарын үзүүлэлтийн MNS 1778-2007 стандартын шаардлагад хэр нийцэж буйг тогтоох оролдлого хийсэн болно. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020