Уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын зарим асуудал

Хэвлэлийн нэр: Менежер сэтгүүл 2013он. №09

Зохиогч:  Х.ДЭЛГЭРСАЙХАН

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-09-09

Хуудас дугаар: 7

Өгүүллийн хураангуй: Уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэх бүртгэх арга зүйг тайлбарласан.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Х.ДЭЛГЭРСАЙХАН

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020