An investigation for improving power performance by VVT effect of Spark Ignition engine by WAVE simulation

Хэвлэлийн нэр: - БНСУ-ын Авто инженерүүдийн холбооны ЭШХ

Зохиогч:  Г.Цогтжаргал

Хамтран зохиогч: Им Уг Тэг

Хэвлүүлсэн огноо: 2008-08-20

Хуудас дугаар: 23

Өгүүллийн хураангуй:

Энэ судалгааны ажлаараа тогтмол хий хуваарилах фазтай бензин хөдөлгүүрийн оруулах фаз буюу оруулах клапангийн нээгдэх эгшинг бүрэн ачаалалын горимд, эргэлтээс хамааруулж өөрчилж чадлыг нэмэгдүүлэх боломжийг Ricardo WAVE симуляцын программ ашиглан судаллаа. Ингэхдээ судалгаанд ашигласан хөдөлгүүрийн параметрүүдийг бүрэн ачааллын горимд эргэлтээс нь хамааруулан туршилтаар тодорхойлж, үр дүнг  симуляцын программдаа ашиглан бодит хөдөлгүүрийг бүрэн орлож чадах загварыг гарган авсан. Загвараа ашиглан оруулах ХХФ-ийг нь янз бүрээр өөрчлөн тухайн эргэлтэнд хамгийн ашигтай байх ХХФ-ийг тодорхойлон, харгалзах чадал, момент, дүүргэлтийн коэффициент, үлдэгдэл хийн хэмжээг тодорхойлон бодит хөдөлгүүрийн үзүүлэлттэй харьцуулсан болно.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Цогтжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019