Synthesis and characterization of Co nanoparticles,

Хэвлэлийн нэр: IFOST-2016, 11th International forum on, P. 30-32, ISBN 978-1-5090-0853-7, ISBN 978-5-7782-2917-4 (Part 1), Novosibirsk, Russia

Зохиогч:  Г.Цэрмаа

Хамтран зохиогч: Tsermaa G,Ali Roshhangias,Herbert Ipser

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-08-23

Хуудас дугаар: 30-32

Өгүүллийн хураангуй: Cobalt; Sodium borohydride; chemical reduction; Co nanoparticles

Өгүүллийн төрөл: IEEE индекстэй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Co nanoparticles #chemical reduction #Cobalt #Sodium borohydride

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Цэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020