Study of toxic emissions DVS cars on the environment (for example, Ulan-st)

Хэвлэлийн нэр: Metallurgy and Mashine building

Зохиогч:  О.Ганжаргал

Хамтран зохиогч: Б.Баярсайхан

Хэвлүүлсэн огноо: 2008-10-29

Хуудас дугаар: 36

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Ганжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019