Influence of organic dyes on the thermal, mechanical and optical properties of l-arginine trifluoroacetate (LATF) single crystals

Хэвлэлийн нэр: Journal of thermal analysis and calorimetry (Impact Factor 1.98) DOI:10.1007/s10973-014-3724-4

Зохиогч:  М.Амгалан

Хамтран зохиогч: T. Prasanyaa, M.Haris , V. Mathivanan,V.Jayaramakrishnan

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-01-15

Хуудас дугаар: 1-3

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #organic compounds #optical properties #X-Ray diffraction analysis #thermal analysis #LATF

Өгүүлэл нэмсэн: М.Амгалан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020