Хувь хүний экологийн боловсрол

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч хөгжлийн түлхүүр.

Зохиогч:  Ё.Энх-Амгалан

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-03-16

Хуудас дугаар: 5

Өгүүллийн хураангуй: Хувь хүний экологийн боловсролыг нэмэгдүүлснээр хүрээлэн буй орчинд хүний хандах хандлагыг эерэг болгоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #боловсрол #судалгаа #экологи

Өгүүлэл нэмсэн: Ё.Энх-Амгалан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019