ХХI зуун ба зайн сургалт (ХХI век и дистанционное обучение )

Хэвлэлийн нэр: // Гадаад хэл ба ХХI зуун. Илтгэлиин эмхэтгэл (Материалы межвузовской научно -практической конференции). ШУТИС.KTMC

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-05-05

Хуудас дугаар: C-18-20

Өгүүллийн хураангуй: Електрон буюу зайн сургалтын талаарх өгүүлэл

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020