Ион солилцооны шүүх материалын ашиглалтын хугацааг уртасгах боломж

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч инженер сэтгүүл

Зохиогч:  Б.Оюунсувд

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2000-05-01

Хуудас дугаар: дугаар №4

Өгүүллийн хураангуй: ДЦС-ын ус боловсруулах технологид өргөн хэрэглэгдэж байгаа шингээлтийн багтаамж өндөртэй ионитуудын ашиглалтын хугацааг уртасгах боломжийг лабораторийн нөхцөлд туршиж тэдгээрийн шингээлтийн ажлын солилцлын багтаамжийг тодорхойлж, үр дүнг харьцуулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх арга замыг тодорхойлсон.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Ион солилцооны шүүх материал КУ-2-8 #сульфоуголь #шингээлтийн ажлын багтаамж

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Оюунсувд

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019