Монголын өмнөт хэсгийн экологийн судалгааны зарим үр дүнгээс

Хэвлэлийн нэр: ДТҮЭХ-ын бүтээл №11

Зохиогч:  Ц.Бат-өлзий

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-12-06

Хуудас дугаар: 0,3

Өгүүллийн хураангуй: Монголын өмнөт хэсгийн экологийн судалгааны зарим үр дүнгээс

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Бат-өлзий

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020