Монгол улсын холбоо, мэдээллийн сүлжээний үүсэл хөгжил, хэтийн төлвийн үечлэл

Хэвлэлийн нэр: ШУ. Технологи, -2003. -№1

Зохиогч:  О.Балдангомбо

Хамтран зохиогч: Б.Туяацэцэг

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-01-02

Хуудас дугаар: 13-17

Өгүүллийн хураангуй: Монгол улсын холбоо, мэдээллийн сүлжээний үүсэл хөгжил, хэтийн төлвийг судалж,  үечлэлийг шинэчлэн тодорхойлсон.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Балдангомбо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020