Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын өнөөгийн төлөв байдал.

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүчний ирээдүйн нэг алхам.

Зохиогч:  Ё.Энх-Амгалан

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-03-16

Хуудас дугаар: 4

Өгүүллийн хураангуй: Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын өнөөгийн төлөв байдал, түүнийг бууруулхаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, сүүлийн 2 жилд цуглуулсан суурин харуулуудын мэдээнд тулгууралсан дүгнэлт зэргийг үйлдэв.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нүүрстөрөгч #азот #хүхэрлэг хий #тоосонцор #тоос

Өгүүлэл нэмсэн: Ё.Энх-Амгалан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019