WAP-ийн үйлчилгээ

Хэвлэлийн нэр: Холбоочин

Зохиогч:  З.Буянхишиг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-02-26

Хуудас дугаар: 21-22

Өгүүллийн хураангуй: WAP-ийн үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлага, төрлийг тодорхойлов.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: З.Буянхишиг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019