Зарим проекц дүрслэлийн тэмдэглэгээнд хийсэн харьцуулсан судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ЭШХ-ын эмхтгэл

Зохиогч:  О.Ганжаргал

Хамтран зохиогч: [Б.БАТСҮРЭН:A.ED17]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-30

Хуудас дугаар: 16/8

Өгүүллийн хураангуй: Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа дүрслэлийн тухай ерөнхий зарчмын стандартыг өмнө мөрдөж ирсэн стандарттай харьцуулан судалснаар,тэдгээрт хэрэглэгдэж буй,тэмдэглэгээ мэдээллийг хэр түргэн алдаагүй унших, 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #проекц дүрслэл #ажлын зураг

Өгүүлэл нэмсэн: О.Ганжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020