Хяналттай машин сургалтын алгоритмд суурилсан нэг сэнст хэвтээ дүүжингийн туршилт

Хэвлэлийн нэр: ММТ 2018

Зохиогч:  Ц.ТЭНГИС

Хамтран зохиогч: А.Батмөнх

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-05-03

Хуудас дугаар: 1-7

Өгүүллийн хураангуй: Өнөө үед роботын удирдлагад олон төрлийн удирдлагын сонгодог аргуудыг хэрэглэхийн зэрэгцээ түүхий өгөгдлөөс робот бие даан мэдлэг олж авах чадвартай алгоритмыг нилээд эрчимтэй хэрэглэдэг болоод байна. Энэхүү өгүүллээр тогтворгүй системийн удирдлагад хяналттай машин сургалт (SML)-ын аргыг хэрэглэн судалгаа хийж туршсан ажлын зарим үр дүнг танилцуулж байна. Тогтворгүй системийн жишээ болох нэг сэнст дүүжингийн хөдөлгүүрийн хурдны удирдлагын дохио PWM болон үйлчилж буй хүчнээс үүсэх өнцгийн харилцан хамаарлыг тодорхойлоход хяналттай машин сургалтын алгоритмыг хэрэглэснээр өгөгдсөн тодорхой өнцгөөр дүүжинг тогтвортой барих боломжтой болохыг тус туршилтаар харуулав.


Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #дүүжин #машин сургалт #градиент #үнэлгээний функц

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.ТЭНГИС

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020