Система обучения восприятию и продукции текстов дефиниций компьютерных терминов

Хэвлэлийн нэр: Вестник Московского университета Серия ХХ. Педагогическое образование № 3

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-08-06

Хуудас дугаар: C-52-60

Өгүүллийн хураангуй: Система  обучения восприятию и продукции текстов дефиниций компьютерных терминов

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020