Маанийн аялгуут уншлага оюуны соёл болох нь

Хэвлэлийн нэр: “Дал” сонин №142

Зохиогч:  Д.Наранцацрал

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2003-08-23

Хуудас дугаар: 8

Өгүүллийн хураангуй:

Åð íü ìààíè, ìýãçýìèéí àÿëãóóíû îíöëîã íü àÿëãóóíä íýâòýðñýí øèíæ á¿õíèéã ñîðãîãîîð òóñãàí àâàõ ÿâöäàà ººðèéí àãóóëãà, õýëáýð, ä¿ð ä¿ðñëýëýý õàìòàä íü áàÿæóóëàí, õºãæ¿¿ëæ áàéäàã ÿâäàë þì. Õàðèí ø¿ëýã íü ã¿íçãèé ñàíàà, ã¿í óõààíû àÿñààð íýí áàÿëàã áà èðãýíëèã øèíæòýé þì. 

Èéìýýñ òýð ã¿í óõààíû àÿñòàé ø¿ëýãëýëèéã øàøíû õºãæ캺ð äàìæóóëàí èëýðõèéëäýã. Õ¿íèé ñýòãýë, îþóí óõààíûã òºãºëäºðæ¿¿ëýõ, õºãæ¿¿ëýõ ãîë àðãà çàì íü  øàøíû õºãæ캺ð äàìæóóëàí, ñýòãýëèéí ýðäìèéã ýçýìøèõ ÿâäàë þì. Õºãæìèéí ýãøãýýð äàìæóóëàí õ¿íèé ñýòãýëèéã 纺ëëºæ, àðèóñãàæ ÷àäâàë áîäü ñýòãýë ¿¿ñýõ áà ýíý íü èõ òàâàí óõààíû óðëàõóé àéìãèéí óõààíààð èëýð÷ ãàðíà.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #аялгуут уншлага #маань #оюуны соёл

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Наранцацрал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019