IEEE 802.11 УТАСГҮЙ СҮЛЖЭЭНИЙ ДАМЖУУЛАХ ЧАДАМЖ, ХҮЛЭЭЛТИЙН ХУГАЦААГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ

Хэвлэлийн нэр: Физик, Технологийн хүрээлэн Бүтээл №44

Зохиогч:  П.Минж

Хамтран зохиогч: [Я.Дашдорж:D.SA02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-12-01

Хуудас дугаар: 39

Өгүүллийн хураангуй: Энэ судалгааны ажлаар IEEE 802.11g/n стандартын сүлжээний төгс (идеаль)орчноорфрейм дамжуулах үед онолын  болон туршилтын утгыг (дамжуулах чадамж, хүлээлтийн хугацаа) нь хэрэглэгчийн тоо, фреймийн уртаас хэрхэн хамаарахыг харьцуулан судалсан. Бодит орчинд радио сигналын чадал(wireless signal, dBm)утасгүй сүлжээний хандах төхөөрөмж (AP –access point), хэрэглэгчийн компъютер хоорондын зай болон хэрэглэгчийн тооноос 39.088% хамааралтай байсан. Шугам ашиглалтын хувь нь фреймийн урт болон хэрэглэгчийн тооноос хамаарч байсан.


Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #шугам ашиглалт #хүлээлтийн хугацаа (waiting time) #Wi-Fi #CSMA/CA #хамгийн их дамжуулах чадамж

Өгүүлэл нэмсэн: П.Минж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020