Phraseology: Word-groups with transferred meanings

Хэвлэлийн нэр: МУТИС Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №05/134

Зохиогч:  Д.Туяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-10-05

Хуудас дугаар: 402-404

Өгүүллийн хураангуй: The article mentions what the phraseology is, how their meanings are transferred, how to distinguish phraseological units from free word -groups which is the most discussed and the most controversial problem in the field of phraseology. Here we emphasize the two major criteria of distinguishing phraseological units and free word-groups: semantic and structural.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #unit #metaphor #component #idiom #word-group

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Туяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020