Персонал компьютер ба Электрокардиограф

Хэвлэлийн нэр: Компьютер MN” сэтгүүл 2003.01 (77)

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2003-01-10

Хуудас дугаар: 77

Өгүүллийн хураангуй: Зүрхний цахилгаан бичлэгийн багаж Электрокардиографийн хэмжилтийг персонал компьютерт холбон үр дүнг боловсруулах аргын тухай

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020