“Teaching computer related vocabulary in English class room for IT students

Хэвлэлийн нэр: “Хавсрага хэл шинжлэл сэтгүүл” -2013 № 3

Зохиогч:  Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-01-21

Хуудас дугаар: .:65-69

Өгүүллийн хураангуй: Some effective strategies for teaching vocabulary

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #vocabulary

Өгүүлэл нэмсэн: Р.НАРАНЦЭЦЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020