The Best Finite – Difference Scheme for the Wave Equation”,

Хэвлэлийн нэр: American Journal of Mathematics and Sciences

Зохиогч:  В.Өлзийбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-12-17

Хуудас дугаар: 365-370

Өгүүллийн хураангуй: The best finite-difference scheme for the Wave equation is suggested. A method of solving obtained finite-difference scheme is developed. The Wave equation applies to physic and economic problems. The efficiency and accuracy of method were tested on several examples.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: В.Өлзийбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020